Add to Favorites Contact Us
Welcome : Guest
भजन |5|

म्हाने जाम्भेजी दीयो उपदेश भाग म्हारो जागियो,मरूथल देश समराथल भूमि गुरूजी दियो उपदेश।

पीपासर में प्रकट भया जब आय सुधार्‌यो बागड़ देश॥।

बीदे ने विराट दिखायो पुल्हे पाताल, उन्नतीस नियम सुणाय गुरूजी पायो म्हाने अमृत पाहल।

सागा राणा और नरेशां परच्यो महमद खान, लोदी सिकन्दर ऐसो परच्यो पढ़नी छोड़ दी कुरान॥।

चिम्पी चोलो उणरे तन रो पड़ियो जागुल माय चिम्पी रा दरसण करस्यां न्हावालां बरसिंगावली जाय॥॥

मोखराम बंगाली वालो हरिचरणा लवलीन, दास जाण म्हापे किरपा कीज्यै होऊ भक्ति में प्रावीन॥।  Website Designed & Maintained By : 29i Technologies